Adresas: 
Vingio g. 16, Gargždai
Tel.: 46-452674
Fax.: 46-452674

El. paštas: 
mdsaulute@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.gargzdusaulute.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos r. sav.
Ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinimas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). Mokytojų tarybos posėdyje (2009-06-12 protokolo Nr. M – 6) aptartos neformaliojo ugdymo organizavimo galimybės mokykloje. Mokykloje- darželyje:
- neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai (iki rugsėjo 5 d.), ji įgyvendinama realizuojant:
- neformaliojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis;
- mokykla, atsižvelgdama į turimas MK lėšas, yra pasirengusi išnaudoti tik dvi BUP pradiniam ugdymui skiriamas valandas, t.y. 2 savaitines pamokas, sudarant jungtines grupes iš visų pradinių klasių: 2 pamokos – choro būrelis „Pradinukų ansamblis“, mok. Rasa Linkienė;
- pažintinė veikla, organizuojama pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319) bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimu Nr. T11-21 „Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašu“.

 

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas įgyvendinant individualią ikimokyklinio ugdymo programą „Saulute“.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

• Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais apie vaiką. Pradėjus lankyti darželį, siekiama užtikrinti globos ir ugdymo tęstinumą, tad vertinant vaiko raidą ir pasiekimus, svarbus tėvų dalyvavimas.
• Pedagogai, siekdami pažinti vaiką, stebėjimo ir kitų metodų pagalba išsiaiškina vaiko poreikius, interesus, esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, raidos ypatumus.
• Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami, taikant šiuos metodus: stebėjimą, veiklos produktų analizę, pokalbius, tyrimus.
• Vertinimas atliekamas du kartus per metus: pirmą kartą - spalio- lapkričio mėnesį, antrąjį kartą - mokslo metų pabaigoje, gegužės - birželio mėnesį. Po pirmojo vertinimo fiksuojamas esamas vaiko gebėjimų ir pasiekimų lygis, numatomi tolimesni ugdymo tikslai. Vertinant antrąjį kartą, įvertinama vaiko padaryta pažanga nuo pirmo vertinimo, atsižvelgiant į jo amžiaus tarpsnį. Vaiko pažangos ir pasiekimų aplanke kaupiami vaiko dailės ir kiti kūrybiniai darbeliai, užrašomos jų mintys, sakytinės kalbos pavyzdžiai ir sumanymai.
• Vertinimo rezultatai panaudojami, planuojant individualią veiklą su vaiku, informuojant tėvus apie vaiko ugdymą(-si), apibendrinant grupės vaikų pasiekimus, analizuojant ugdymo programos įgyvendinimą, užtikrinant ugdymo tęstinumą.
• Vaikui pereinant į priešmokyklinio amžiaus grupę, įvertinami jo gebėjimai ir pasiekimai, įgyti per visą ikimokyklinį laikotarpį. Ši informacija perduodama priešmokyklinio ugdymo pedagogui.

 

„Kultūrinė Europos mozaika: praeitis, dabartis ir ateitis“

Šis projektas bus įgyvendinamas 2009 – 2011 mokslo metais. Projekto partneriai: Italija, Ispanija, Graikija, Bulgarija, Turkija, Lenkija. Pirmas projekto tikslas - tyrinėti kiekvienos šalies partnerės praeitį, dabartį ir ateitį, ieškant skirtumų ir pažangos, kuri buvo pasiekta mūsų kasdieniniame gyvenime, kultūroje, papročiuose, moksle, savitarpio santykiuose, tradicinėse vertybėse.
Lygindami ir priešpastatydami informaciją, mokiniai galės įvertinti, kaip pasikeitė Europos gyventojų gyvenimas ir kaip tai įtakoja (teigiamai/neigiamai) jų pačių gyvenimus.

 

Pagrindinės tyrinėjimo sritys:
- Gyvenimo stilius ir įprasti dalykai: namai, profesijos, šeima, transporto priemonės ir kt.
- Laisvalaikio praleidimo formos, bendravimo ir pramogavimo būdai.
- Mokslas ir naujos technologijos (kaip jų vystymasis ir nauji atradimai, išradimai pakeitė/pakeis mūsų gyvenimą).
- Didieji nacionaliniai išradėjai ir mokslininkai, jų atradimų įvertinimas Europoje.
- Skirtinga įtaka menui, kalbai (žymieji nacionaliniai menininkai, rašytojai ir jų europinis įnašas).
- Mokiniai bus skatinami siūlyti kitas įdomias temas nagrinėjimui.


Antras tikslas – sukurti bendrą internetinį puslapį www.culturalmosaic.eu . Čia bus pristatomi veiklos rezultatai, kuriuos lankytojai galės palyginti. Kiekviena mokykla partnerė su veiklos rezultatais supažindins vietinę valdžią ir žmones, mokyklas, per vietines ir nacionalines visuomenės informavimo priemones.

 

2006 - 2009 mokslo metais Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Mūsų mylia”. 2004 – 2005 Sokrates fondo finansuojamas Comenius mokyklų partnerystės projektas „Muzika ir kūryba“.